Uniwersytet Wrocławski Koło Studentów Niderlandystyki Uniwersytetu Wrocławskiego
Niderlandystyka Interdyscyplinarnie. Polska emigracja w Belgii i Holandii

Koło Naukowe Studentów Niderlandystyki
Uniwersytetu Wrocławskiego

serdecznie zaprasza studentów i doktorantów polskich szkół wyższych do udziału
w I edycji konferencji naukowej pt.

Niderlandystyka Interdyscyplinarnie.
Polska emigracja w Belgii i Holandii

która odbędzie się w dniu 24 maja 2013 r.

Migracje stały się jednym z ważniejszych wyznaczników współczesności. Powszechność występowania owego zjawiska znajduje swoje odzwierciedlenie w zainteresowaniach badawczych wielu dziedzin nauki. Migracja prowadzi do zmian społecznych będących udziałem zarówno krajów wysyłających, jak i przyjmujących. Przejawia się zarówno w aspekcie ekonomicznym, politycznym, jak i kulturowym - regionalnym, jak i lokalnym. Migracjom sprzyjają zmiany globalizacyjne stymulowane między innymi przez powszechny dostęp do mediów elektronicznych oraz poprzez zwiększoną mobilność podkreślających dynamiczny charakter współcześnie zachodzących procesów migracyjnych.

Czy u podstaw dzisiejszej emigracji Polaków do Holandii i Belgii leży jakiś określony wzorzec? Jeśli tak, to jaki? Jaka jest polityka tych państw wobec przybyszów znad Wisły? Czy swego czasu intensywnie tam propagowana idea multikulturalizmu uległa całkowitemu wyczerpaniu? W jakim stopniu mamy do czynienia z integracją, a w jakim z izolacją społeczną i jaki kształt przyjmują owe zagadnienia w perspektywie interdyscyplinarnej? Jakie jest doświadczenie emigracyjne Polaków w Belgii i Holandii?

Naczelną ideą naszej konferencji jest stworzenie płaszczyzny wymiany myśli i poglądów, która umożliwi młodym przedstawicielom różnych dyscyplin naukowych (filologia, historia, politologia, socjologia, antropologia kulturowa, stosunki międzynarodowe, kulturoznawstwo oraz tym, którzy interesują się wskazaną problematyką) inspirującą dyskusję wokół kwestii szeroko powiązanych z fenomenem polskiej emigracji do Holandii i Belgii.

Obszary tematyczne konferencji to:

Konferencja będzie się składać z dwóch części:

  1. panelu dyskusyjnego, w którym wezmą udział zaproszeni goście,
  2. sesji z wystąpieniami studentów i doktorantów, zakończonej dyskusją na temat przedstawionych wyników badań.

Język konferencji: język polski.

Przewidywany czas na prezentację referatu: 20 minut.

Planowana jest elektroniczna publikacja wygłoszonych referatów. Termin nadsyłania pełnych tekstów wystąpień - 15 czerwca 2013 r.

Opłata konferencyjna wynosi 100 zł.

Termin nadsyłania zgłoszeń wraz z abstraktami (max. 500 słów) upływa 9 maja 2013 r.

QR
design by Maciej Lewkowicz