ZJN
  Kierownik Zakładu

prof. zw. dr hab. Stanisław Prędota

dr Agata Kowalska-Szubert   dr Agata Kowalska-Szubert

Zakład Języka Niderlandzkiego stawia sobie za cel prowadzenie badań synchronicznych i diachronicznych w dziedzinie języka niderlandzkiego oraz studiów konfrontatywnych w zakresie językoznawstwa niderlandzko-polskiego. Ponadto przygotowuje skrypty i podręczniki do przedmiotów językoznawczych.
Publikacje poświęcone językoznawstwu synchronicznemu mają charakter konfrontatywny. W dziedzinie fonetyki i fonologii należą do nich m.in. Konfrontative Phonologie Polnisch-Niederländisch (Wrocław 1983) i Wymowa języka niderlandzkiego (Wrocław 1998) Stanisława Prędoty, a w zakresie słowotwórstwa Konfrontative Analyse der polnischen Nominalkomposita und ihrer niederländischen Entsprechungen Magdaleny Maciążek.

W pracach z zakresu językoznawstwa diachronicznego wykorzystano rękopisy i starodruki niderlandzkie znajdujące się w bibliotekach polskich. Należą do nich m.in. Een laatmiddeleeuws gebedenboek uit de kring van de Moderne Devotie (Wrocław 1998) wydany przez Stanisława Prędotę przy współpracy P. G. J. van Sterkenburga i M. A. Mooijaart, Christophorus Warmers Nederlandse en Poolse samenspraken van 1691 autorstwa Stanisława Prędotę i Jerzego Worończaka lub wydane w 2009 Reyer Gheurtz’ Adagia, hs. Gent, Universiteitsbibiotheek, Hs. 5242 , Stanisława Prędoty we współpracy z Marijke Mooijaart.

Dla pełności obrazu należy jeszcze wspomnieć o pracach zbiorowych Studia Neerlandica et Germanica (Wrocław 1992) i Handelingen Regionaal Colloquium Neerlandicum Wrocław 1993 (Wrocław 1994) wydanych przez Stanisława Prędotę, o Neerlandica Wratislaviensia redagowanych przez Norberta Morcińca i Stanisława Prędotę oraz o podręczniku Mówimy po niderlandzku (Warszawa 1986 i późniejsze wydania) Lisetty Stembor i Stanisława Prędoty.

W Zakładzie Języka Niderlandzkiego przygotowana została pod opieką prof. Stanisława Prędoty rozprawa doktorska mgr Jacka Karpińskiego Syntaxis van de nominale woordgroepen in Nederlandse en Poolse formulieren (Składnia nominalnych grup wyrazowych w niderlandzkich i polskich formularzach), której obrona odbyła się w marcu 2010.

Obecnie pod opieką prof. Stanisława Prędoty przygotowywane są dwie rozprawy doktorskie – mgr Małgorzaty Szczypińskiej: System adresatywny w dramatach niderlandzkich i polskich – socjolingwistyczne studium historyczno – kontrastywne oraz mgr Katarzyny Tryczyńskiej: Granice przekładalności polskich tekstów literackich drugiej połowy XX wieku na język niderlandzki. Od 2009 pracę doktorską poświęconą systemom samogłoskowym języka niderlandzkiego, niemieckiego i polskiego przygotowuje także mgr Zuzanna Czerwonka.

W zakresie dydaktyki Zakład Języka Niderlandzkiego prowadzi zajęcia z językoznawstwa ogólnego i niderlandzkiego, gramatyki konfrontatywnej polsko-niderlandzkiej, proseminaria i seminaria magisterskie poświęcone różnym aspektom języka niderlandzkiego oraz różnorodne zajęcia praktyczne (m.in. ćwiczenia gramatyczne, leksykalne, fonetyczno-ortograficzne, ćwiczenia w pisaniu, redagowanie tekstów).

W Zakładzie Języka Niderlandzkiego współpracują ze sobą:

Profesor Stanisław Prędota, absolwent Uniwersytetu Lipskiego (1967), prof. zw. dr hab. (1993), twórca i pierwszy kierownik Katedry Języka, Literatury i Kultury Niderlandzkiej Uniwersytetu Wrocławskiego, autor ponad 200 publikacji (monografii, podręczników, artykułów, recenzji), redaktor serii Neerlandica Wratislaviensia, członek m.in. Komitetu Językoznawstwa PAN, Komitetu Neofilologicznego PAN, Nowojorskiej Akademii Nauk oraz Maatschappij der Nederlandse Letterkunde (Lejda), laureat 4 nagród Ministra Edukacji Narodowej oraz Visser Neerlandia Prijs.

Główne kierunki działalności naukowej: fonetyka, fonologia, leksykografia, frazeologia i paremiologia języka niderlandzkiego, niemieckiego i polskiego.

Publikacje

Zainteresowania pozanaukowe: ogród i podróże.

Dr Agata Kowalska-Szubert, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego (1991), obrona rozprawy doktorskiej De kool en de geit. Nederlandse vaste verbindingen met een dier- of plantelement odbyła się w czerwcu 1996 r. na Uniwersytecie Lejdejskim (Rijksuniversiteit Leiden), dyplom został nostryfikowany przez Uniwersytet Wrocławski we wrześniu 1996 r., członek m.in. Międzynarodowego Stowarzyszenia Niderlandystów IVN, Międzynarodowego Zrzeszenia Germanistów i Stowarzyszenia Niderlandystów Europy Środkowej i Wschodniej Comenius.

Główne kierunki działalności naukowej: leksykologia, etymologia, kontakty językowe, historia języka

Publikacje

Credo: Uczyć tak, żeby przedmiot był zrozumiały i interesujący. Nie ma trudnych zagadnień – są tylko takie, o których warto podyskutować.

Zainteresowania pozanaukowe: czytanie książek (w tym oczywiście Agaty Christie), rozwiązywanie krzyżówek, sudoku, długie spacery z nieznośnym psem

Dr Agata Kowalska-Szubert zajęła II miejsce w ogólnopolskim dyktandzie AD 2009 wśród osób piszących przez GG.

Pracownia leksykografii niderlandzkiej
Pracownia leksykografii niderlandzkiej

POWRÓT NA POCZźTEK STRONY