USOS – FAQ DLA STUDENTÓW FILOLOGII NIDERLANDZKIEJ

 1. ZAPISY NA ZAJĘCIA W SEM. LETNIM

Zapisy na zajęcia oferowane przez KFN w sem. letnim 2012/2013 odbywają się w dniach 18.02. (godz. 800) – 20.02. (godz. 2359) na stronie https://usosweb.uni.wroc.pl. Bardzo prosimy o zapisywanie się do grup zgodnie ze znanym Państwu podziałem na grupy (dotyczy to głównie studentów I i II roku stacjonarnych studiów licencjackich).

W sprawie zapisów na przedmioty zewnętrzne np. lektoraty, wf proszę śledzić informacje na stronach:
http://www.zapisy.uni.wroc.pl (wf)
http://www.spnjo.uni.wroc.pl (lektoraty)

 1. PRZEDMIOT UZUPEŁNIAJĄCY

W ramach przedmiotu uzupełniającego na stacjonarnych studiach licencjackich (II i III rok stacjonarnych studiów licencjackich oraz I i II rok stacjonarnych studiów magisterskich) studenci mogą wybrać:

  • zajęcia oferowane jako przedmiot uzupełniający przez KFN;
  • lektorat trzeciego języka obcego;
  • przedmiot z oferty międzywydziałowej;
  • zajęcia realizowane na innym kierunku (przepisanie oceny).
 1. PRZEPISYWANIE OCEN

Studenci, którzy chcieliby uzyskać uznanie przedmiotu zaliczonego w poprzednich latach na innym kierunku/uczelni (potocznie określane jako przepisanie oceny) powinni napisać w tej sprawie podanie do prodziekana Wydziału Filologicznego ds. dydaktycznych, zaopiniowane przez zastępcę dyrektora ds. dydaktycznych.
Należy wskazać przedmiot, jego pochodzenie i kod USOS. Jeśli jest to przedmiot  zrealizowany na wydziale/w uczelni, gdzie nie działa USOS (lub gdy danych przedmiotu nie ma w USOS), dziekanat tworzy w celu wpisania oceny decyzję modyfikowaną w USOSWeb, student wpisuje w niej dane przedmiotu. Następnie student drukuje decyzję (formularz - decyzja usos), prowadzący przedmiot lub koordynator przedmiotu decyzję zatwierdza. Student zostaje wykreślony z grupy zajęciowej, do której pierwotnie był zapisany/przydzielony.
Jeśli student zgłasza, że chciałby w miejsce określonego przedmiotu realizować inny przedmiot, jest zobowiązany uzyskać zgodę właściwego prodziekana, składając podanie zaopiniowane przez zastępcę dyrektora ds. dydaktycznych.
Student po uzyskaniu zgody zapisuje się na przedmiot, dziekanat zaznacza w USOS, że jest to przedmiot równoważny z określonym przedmiotem zastępowanym. Jeśli jest to przedmiot zrealizowany na wydziale/w uczelni, gdzie nie działa USOS (lub gdy danych przedmiotu nie ma w USOS), dziekanat tworzy decyzję modyfikowaną, student ją wypełnia, drukuje, przekazuje do zatwierdzenia prowadzącemu/koordynatorowi, a następnie dostarcza do dziekanatu. Student zostaje wykreślony z grupy zajęciowej, do której pierwotnie był zapisany/przydzielony.
Uwaga: Obie procedury należy przeprowadzić przed utworzeniem się grup zajęciowych. Student jest zobowiązany wypełnić decyzję modyfikowaną w odpowiedniej sprawie najpóźniej w ciągu 14 pierwszych dni nowego semestru.
Wypełniony formularz - decyzja usos należy wydrukować a następnie zwrócić się o jego zatwierdzenie do dra Jacka Karpińskiego, zastępcy kierownika ds. dydaktycznych. Podpisany formularz należy dostarczyć do dziekanatu. Na jego podstawie dziekanat dopisze dany przedmiot.

 1. STUDENCI PRZEBYWAJĄCY NA STYPENDIUM

Studenci przebywający na stypendiach zapisują się wyłącznie na przedmioty realizowane w danym semestrze w KFN (np. seminarium magisterskie).
W sprawie wpisania zajęć realizowanych na zagranicznym uniwersytecie do systemu USOS oraz na kartę zaliczeniową należy skontaktować się z dziekanatem. Oceny do indeksu oraz na kartę wpisuje dr J. Karpiński. Oceny do USOS-a wpisuje dziekanat.

 1. ZAJĘCIA W J. ANGIELSKIM DLA SPECJALIZACJI DCC

Student zapisuje się w systemie USOS na „Historia i ekonomia…”. W przeciągu 14 dni po rozpoczęciu semestru student zgłasza dr. J. Karpińskiemu swój wybór zajęć w j. angielskim i wypełnia w tym celu formularz - decyzja DCC usos. Student jest także zobowiązany uzyskać zgodę prodziekana Wydziału Filologicznego, składając podanie zaopiniowane przez zastępcę dyrektora ds. dydaktycznych.
Po uzyskaniu zgody dziekanat zaznacza w USOS, że jest to przedmiot równoważny z określonym przedmiotem zastępowanym. Jeśli jest to przedmiot zrealizowany na wydziale/w uczelni, gdzie działa USOS, student wpisuje się do danej grupy. Jeśli nie działa USOS (lub gdy danych przedmiotu nie ma w USOS), dziekanat tworzy decyzję modyfikowaną, student ją wypełnia, drukuje, przekazuje do zatwierdzenia prowadzącemu/koordynatorowi, a następnie dostarcza do dziekanatu. Student zostaje wykreślony z grupy zajęciowej, do której pierwotnie był zapisany/przydzielony.

 1. KURSY INTERNETOWE DLA STUDENTÓW DCC

Student zapisuje się w systemie USOS na „Język, kultura i literatura…” a w systemie OLAT na konkretny kurs (platforma DCC). Ocenę z zaliczenia i egzaminu wpisuje dr J. Karpiński.

 1. KODY PRZEDMIOTÓW (np. 21-FL-N-W1-E3-HiLiW)

21 - Wydział Filologiczny
FL - filologia
N - niderlandzka

później miejsce na:
S1 - st. stacjonarne I stopnia
S2 - st. stacjonarne II stopnia
W1 - st. wieczorowe I stopnia

następnie miejsce na
E1 / E2 / E3 ... - etap + cyfra oznaczająca dany semestr
D1 / D2 / D3 ... - jak wyżej ale dla studentów DCC

i następnie skrót od nazwy przedmiotu; jeśli dane zajęcia mają wykład i ćwiczenia to: w przypadku wykładu W na końcu, w przypadku ćwiczeń C na końcu.

komunikaty