Zasady i reguły obowiązujące Studentów KFN wyjeżdżających na stypendia

1. Przystępując do każdej rekrutacji skutkującej wyjazdem stypendialnym Student przyjmuje do pisemnej wiadomości, że jeśli pomyślnie przejdzie wszystkie etapy rekrutacji i uzyska miejsce stypendialne, nie może z niego zrezygnować. Za jedyne powody uzasadniające rezygnację uznaje się chorobę lub nagły wypadek. Student, który z innych powodów zrezygnuje z przyznanego już stypendium, nie będzie brany pod uwagę w żadnych innych rekrutacjach stypendialnych przeprowadzanych w KFN.

2. O rezygnacji z przyznanego miejsca stypendialnego Student jest obowiązany bezzwłocznie zawiadomić koordynatora danego programu wymiany na uczelni oraz kierownictwo KFN.

3. Student studiów magisterskich powinien przed wyjazdem na stypendium semestralne lub dłuższe ustalić ze swoim Promotorem zasady uzyskania zaliczenia z seminarium magisterskiego, które mimo wyjazdu na stypendium pozostaje przedmiotem obowiązkowym do zaliczenia na Uniwersytecie Wrocławskim.

4. Student uzgadnia przed wyjazdem z właściwym tutorem/promotorem/koordynatorem swój program studiów zagranicznych.

5. Przed wyjazdem Student zasięga u tutora informacji o sposobie postępowania w przypadku nieuzyskania za granicą odpowiedniej ilości punktów ECTS.

6. Przed wyjazdem Student powinien zwrócić wszystkie książki wypożyczone z Biblioteki Niderlandystycznej.

7. W przypadku przedłużenia stypendium o kolejny semestr student załatwia wszelkie formalności we własnym zakresie, ale w porozumieniu z odpowiednim koordynatorem na uczelni i/lub w KFN oraz uzyskuje samodzielnie, zarówno na uczelni partnerskiej, jak i na Uniwersytecie Wrocławskim, wszelkie zgody na przedłużenie swojego pobytu stypendialnego.

8. Po powrocie ze stypendium Student samodzielnie dopilnowuje przepisania uzyskanych punktów ECTS oraz wszelkich innych formalności, których należy dopełnić po powrocie zgodnie z wymogami konkretnego programu stypendialnego.


komunikaty