DOKUMENTY do POBRANIA

 

Zagadnienia do egzaminu licencjackiego w roku akademickim 2016/2017

Egzamin licencjacki 2017 - Deklaracja studenta

Organizacja roku akademickiego 2016/2017.

KFN-Richtlijnen bij het schrijven van een werkstuk (stylesheet).

ANKIETA KFN semestr letni 2014/15 (.doc).

Uchwała Rady Katedry Filologii Niderlandzkiej UWr z dnia 27.10.2015 w sprawie szczegółowych warunków ukończenia studiów I i II stopnia oraz prac i egzaminów dyplomowych.

Aktualny REGULAMIN STUDIÓW w Uniwersytecie Wrocławskim.

NOWE WZORY PISM (pdf):
1. Przepisywanie i uznawanie ocen
2. Zmiana promotora
3. Indywidualny plan studiów
4. Złożenie indeksu po terminie
5. Wpis na wyższy semestr z dopuszczalnym deficytem
6. Przedłużenie sesji egzaminacyjnej
7. Powtarzanie przedmiotów
8. Przeniesienie z innej uczelni
9. Przywrócenie na listę studentów po skreśleniu
10. Wznowienie studiów w celu przystąpienia do egzaminu magisterskiego
11. Rozłożenie opłat na raty
12. Wniosek o zwolnienie z opłat za powtarzanie przedmiotów
13. Wniosek o zwolnienie z opłat za kształcenie
14. Udzielenie urlopu dziekańskiego
15. Udzielenie wstecznego urlopu dziekańskiego
16. Reaktywacja na studia

17. Indywidualna organizacja studiów IOS [LINK]

Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Wrocławskiego.

Ogłoszenie dla studentów dotyczące zasad rejestracji prac dyplomowych

Regulamin rekrutacji - stypendia ERASMUS 2014/2015.

Regulamin rekrutacji - praktyki ERASMUS 2014/2015.

Formularz zmiana w usosie (.doc)

Uchwała Rady Wydziału w sprawie ustalenia terminów wnoszenia opłaty za kształcenie na studiach niestacjonarnych.

USOS - FAQ DLA STUDENTÓW FILOLOGII NIDERLANDZKIEJ.

Formularz decyzja DCC USOS (.doc)

Formularz decyzja USOS (.doc)

Zasady rozliczania studentów po powrocie ze stypendium ERASMUS 2013/2014.

JAK UNIKNĄĆ PLAGIATU. Instrukcja Dziekana Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego dla studentów i doktorantów Wydziału Filologicznego.

Dla studentów wieczorowych: do kogo zwrócić się o decyzję?

Praktyki: info i formularze dla studentów DCC

Zasady i reguły obowiązujące Studentów KFN wyjeżdżających na stypendia.

DOKUMENTY do POBRANIA

POWRÓT NA POCZźTEK STRONY