KONTAKTY
międzynarodowe


50 lat niderlandystyki we WrocławiuMiędzynarodowe kontakty dydaktyczne
KFN wiążą się z europejskimi programami wymiany. Najpopularniejsze z nich to ERASMUS i CEEPUS. W ramach tych programów każdy student może przez co najmniej jeden semestr w trakcie pięciu lat studiów studiować niderlandystykę poza uczelnią macierzystą, pracownicy zaś mogą realizować wyjazdy dydaktyczne oraz zapraszać do KFN na gościnne zajęcia i wykłady niderlandystów z całej Europy. Obecnie KFN ma podpisane umowy Erasmus aż z 18 zagranicznymi niderlandystykami (lista tutaj: http://international.uni.wroc.pl/pl/umowy-bilateralne/umowy-bilateralne-llp-erasmus), co praktycznie daje możliwość wyjazdu stypendialnego każdemu studentowi.

Międzynarodowa współpraca dydaktyczna Katedry to także unikalna specjalizacja DCC (patrz zakładka DCC). Joint Degree DCC, efekt projektu realizowanego przez KFN w latach 2004-2007 na zlecenie Komisji Europejskiej z sześcioma innymi uniwersytetami (Wiedeń, Ołomuniec, Brno, Bratysława, KGRE Budapeszt, Debreczyn) jest pierwszym w humanistyce polskiej programem studiów z międzynarodowym dyplomem. Daje on m.in. dostęp do platformy OLAT (upowszechnianie kursów e-learning, również powstających w KFN poza specjalizacją DCC).

Corocznie studenci KFN są także beneficjentami  prestiżowego stypendium Huygensa (http://www.nuffic.nl/international-students/scholarships/scholarships-administered-by-nuffic/hsp-huygens-programme). Na przedłużeniu tego programu znajdują się stypendia dla niderlandystów związanych z uniwersytetami na całym świecie. Stypendystami tego programu są w KFN obecnie dr Irena Barbara Kalla i dr Jan Urbaniak. Fundatorem tych stypendiów jest Nederlandse Taalunie (http://taalunieversum.org/taalunie/), międzyrządowa holendersko-flamandzko-surinamska agenda ministerialna zajmująca się promocją i rozpowszechnianiem języka niderlandzkiego. KFN i NTU łączy ścisła współpraca.

NTU organizuje m.in. letnie kursy językowe (od 2011 r. w Gandawie i w Zeist) dla studentów niderlandystyki oraz kursy dydaktyczne dla nauczycieli akademickich, w których corocznie uczestniczą studenci i pracownicy KFN.

Kontakty naukowe wiążą się z zainteresowaniami badawczymi pracowników KFN i międzynarodowymi projektami, w których biorą oni udział.

Obecnie KFN uczestniczy w dwóch międzynarodowych projektach:

1/. Beatrijs internationaal – projekt dotyczący tłumaczeń średniowiecznej legendy o Beatrijs na różne języki (m.in. polski, włoski, hiszpański, węgierski i wiele innych) oraz badań interdyscyplinarnych z nią związanych. W projekcie tym KFN reprezentuje mgr Małgorzata Dowlaszewicz.

2/. Nederlandse oude drukken (1500-1800) in Bohemen, Moravië en Silezië (cz. I 2005-2006 - zrealizowana, cz. II 2010-2012). W projekcie tym KFN reprezentują: prof. dr hab. Stefan Kiedroń, dr Jan Urbaniak, mgr Małgorzata Dowlaszewicz, mgr Edyta Grzesik i mgr Joanna Skubisz.

Pracownicy KFN uczestniczą w międzynarodowych kongresach niderlandystycznych, germanistycznych, afrykanistycznych i innych oraz są członkami międzynarodowych organizacji:

Prof. dr hab. J. Koch jest od 2006 członkiem zwyczajnym Południowoafrykańskiej Akademii Nauk i Sztuki. Prof. Koch jest znanym na świecie badaczem języka i literatury afrikaans. Zapoczątkował on w Polsce badania w tym zakresie, które rozwija obecnie na Uniwersytecie Wrocławskim i Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Prof. dr hab. Jerzy Koch, prof. dr hab. Stefan Kiedroń, prof. dr hab. Stanisław Prędota i dr Irena Barbara Kalla są członkami istniejącego od 1766 roku w Lejdzie Maatschappij der Nederlandse Letterkunde .

Niemal wszyscy pracownicy i doktoranci KFN są członkami stowarzyszeń niderlandystycznych:

- Internationale Vereniging voor Neerlandistiek (http://www.ivnnl.com/)

- Comenius – Vereniging voor Neerlandistiek in Centraal-Europa (https://comenius.ned.univie.ac.at/)

Comenius organizuje letnie kursy językowe oraz różne konkursy dla studentów niderlandystyki z obszaru Europy Środkowej.

Członkami stowarzyszenia Comenius mogą być także studenci niderlandystyki, zapraszamy! Sekretarzem tego stowarzyszenia jest mgr Małgorzata Dowlaszewicz, u której można zgłosić chęć członkostwa.

Międzynarodowe kontakty kulturalne KFN organizuje Ośrodek Kultury Niderlandzkiej (patrz zakładka OKN), wspierany przez Koło Naukowe Studentów Niderlandystyki (patrz zakładka KNSN) oraz przez pracowników i doktorantów KFN.

Pracownia leksykografii niderlandzkiej
struktura KFN

POWRÓT NA POCZĄTEK STRONY