AKTUALIA KFN

Łukasz wziął udział w KONFERENCJI NAUKOWEJ Czy postmodernizm to sen po źle przespanej nocy? O ponowoczesnym nurcie w świecie kultury, która odbyła się w dniach 20-21 maja 2010 na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Organizatorami konferencji było Studenckie Koło Teoretyków Literatury przy Wydziale Filologicznym UMK oraz Wydział Filologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Łukasz GągałaJak zdekolonizować postkolonializm, czyli biwak na peryferiach dyskursu. (UWr)

Wycinek z abstraktu wystąpienia Łukasza:

Problem (post)kolonializmu stał się jednym z ważniejszych zagadnień (po)nowoczesności, nie tylko ze względu na rozpad wielkich kolonialnych imperiów wieku XIX, ale także (może przede wszystkim) ze względu na podniesienie zagadnienia procesu (de)kolonizowania do rangi pojęcia socjologicznego i filozoficznego zarazem. Problem dość świeży w naszym krajobrazie nauk (?) humanistycznych, częściej traktowany jak zamorskie kuriozum, dla którego nie da się znaleźć rodzimego odpowiednika, zapuszcza jakoś korzenie na nowym gruncie. Przywołana przez mnie literatura przedmiotu pisana w języku niderlandzkim opisującą doświadczenia kolonialne związane z historią państwa holenderskiego dobitnie pokazuje, że wiele kategorii teorii postkolonialnej staje się bezużytecznych czy wręcz szkodliwych w swym zastosowaniu, kiedy to dane przestrzenie kultury (literatura danego języka, określone relacje kulturowe i etniczne) nie mogą zostać poddane opisowi postkolonialnemu w istniejącej formie.Konkluzje z prac Siegfrieda Huigena, wykładowcy Uniwersytetu w Stellenbosch w RPA [De weg naar Monomotapa; Verkenningen van Zuid-Afrika], które chciałbym zaprezentować, każą dokonać licznych korekt w założeniach dyskursu postkolonialnego...